Pravidla pro návštěvníky

Návštěvní řád BOUTIQUE GYM

Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny Návštěvníky BoutiqueGYM Karlín ( společnost Fastrano s.r.o. , IČO: 07261870, dále také jen jako „Společnost“ nebo „fitness“)

Návštěvníkem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která vstoupí do prostoru fitness.

Článek I. – Základní informace

1. Otevírací doba

Informace o otevírací době u jsou k dispozici na hlavních vstupních dveřích a na webových stránkách www.boutiquegym.cz.

Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději 15 minut před koncem návštěvní doby a opustit jeho prostory nejpozději do konce návštěvní doby.

Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit návštěvní dobu dle potřeby.

2. Služby a zařízení

Návštěvníci BoutiqueGYM mohou využívat následujících služeb:

 • posilovna a kardio zóna
 • šatny, sprchy, sociální zařízení
 • služby osobních trenérů

Článek II. – Pravidla pro užívání zařízení a služeb BoutiqueGYM

1. Bezpečnostní pravidla Klubu

Návštěvníci vykonávají veškerou sportovní činnost v prostorách BoutiqueGYM na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Návštěvník je povinen se při využívání služeb řídit Návštěvním řádem a pokyny zaměstnanců či jiných osob poskytujících Služby jménem Společnosti (včetně osobních trenérů).

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou Návštěvníkovi vzniknout v důsledku nedodržení takového postupu či pokynů Společnosti, jejích zaměstnanců, nebo trenérů.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si Návštěvník způsobí úmyslně, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice.

Návštěvníci nesmějí v Klubu vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné prohlášení lékaře o tom, že daná osoba může sportovní činnosti vykonávat.

Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb a zařízení fitness se doporučuje zejména, avšak nikoliv pouze, osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým tlakem krve a těhotným ženám.

Návštěvníci jsou povinni při využívání zařízení a služeb dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních Návštěvníků.

Dětem do15ti let je vstup do fitness centra zakázán. Od 15 do 16 let věku je vstup povolen pouze v doprovodu rodiče nebo osobního trenéra, po 16 roku věku může navštěvovat klub sám.

Dětem od 15 let do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze s písemným souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte

Případné ošetření zranění je zajišťováno na recepci, která je vybavena zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

2. Pravidla chování ve vnitřních prostorách

Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti způsobem, který nebude omezovat jiné Návštěvníky ve využívání jeho zařízení a služeb.

V případě nevhodného, agresivního či vulgárního chování vůči ostatním Návštěvníkům nebo zaměstnancům si Společnost vyhrazuje právo takového klienta vykázat z prostor.

Návštěvníci jsou povinni respektovat pravidla pro vstup do klubu, tj. prokázat se členskou kartou nebo Multisport kartou, popř. dokladem totožnosti, a respektovat kontrolní mechanismy, které společnost k tomuto účelu využívá. Je striktně zakázáno všem Návštěvníkům pokračovat do prostor klubu bez prokázání se některým z výše uvedených způsobů na recepci klubu.

Ve všech prostorách je zakázáno:

 • kouřit;
 • konzumovat jakékoli potraviny (zákaz se nevztahuje na prostor posezení na recepci);
 • konzumovat alkohol;
 • používat žvýkačky;
 • vnášet nebo vodit zvířata;
 • vstupovat do společných prostor v nevhodném oblečení;
 • vnášet do prostor posilovny tašky či batohy;
 • vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví;
 • chovat se v rozporu s dobrými mravy;
 • využívat ve sportovním klubu vlastní trenéry, nebo provozovat trenérství;
 • Společnost si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat Návštěvníka, který nebude vhodně oblečen, aby Klub opustil anebo aby se převlékl.

3. Pravidla pro odkládání osobních věcí při využívání služeb a zařízení

Vždy před opuštěním Klubu jsou Návštěvníci povinni skříňku vyklidit a ponechat otevřenou. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby Klubu v daném dni, budou příslušnými pracovníky Klubu otevřeny a jejich obsah bude vyklizen a uschován. Náklady na otevření skříňky a na úschovu jejího obsahu hradí Návštěvník, který příslušnou skříňku v souladu s tímto Návštěvním řádem nevyklidil. Pokuta za neoprávněné obsazení skříňky činí 500 Kč.

Společnost neodpovídá ani neručí za klenoty, peníze a jiné cennosti ani jiné věci, jejichž nominální hodnota přesahuje 1.000,- Kč uložené ve skříňkách.

4. Pravidla hygieny

Návštěvníci jsou povinni používat ručníky při sportovní činnosti tak, aby jimi využité zařízení bylo udržováno v čistotě. Návštěvníci jsou žádáni, aby pokládali na všechny plochy, které přijdou do styku s tělem. Plochy, které přesto potřísní potem, je třeba očistit desinfekcí, jenž je ze zadních stran sloupů u běhacích pásů společně s ubrousky.

 Návštěvníci jsou povinni dodržovat následující hygienické zásady:

 • do posilovny vstupovat pouze v uzavřené a čisté sportovní obuvi odlišné od obuvi venkovní; do posilovny zákaz používání plážové obuvi / pantofle;
 • po použití stroje či podložky v posilovně vždy očistit dezinfekčním prostředkem;
 • používat deodorant;
 • respektovat zákaz holení ve všech prostorách klubu;

Sociální zařízení (sprchy a WC) jsou k dispozici v šatnách, odděleně pro muže a ženy. Návštěvníkům jsou u umyvadel k dispozici mýdla.

Článek III. Návštěvní řád posilovny

Návštěvníci jsou povinni se při sportovní činnosti řídit tímto Návštěvním řádem a pokyny trenérů a dalších pracovníků fitness nebo Společnosti.

Stroje a stanoviště neblokujte déle, než je nezbytně nutné, pokud vás někdo požádá, umožněte mu se na stanovišti střídat.

Po skončení cvičení po sobě ukliďte činky a kotouče, je to projevem respektu a ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům.

Se stroji manipulujte šetrně, činky neodhazujte a pokládejte je pouze do stojanů, nebo na gumové čtverce, neohrožujte bezpečnost ostatních.

V případě zjištění jakéhokoli poškození stroje, činky, nebo cvičebních pomůcek je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

Návštěvníkům je zakázáno využívat v prostorách fitness vlastní osobní trenéry nebo provozovat trenérství.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv z důvodu nadměrného vytížení omezit dobu užívání některých sportovních či jiných zařízení (např. kardio strojů).

Článek IV. – Závěrečná ustanovení

Společnost je oprávněna tento Návštěvní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách fitness. Aktuální znění Návštěvního řádu, je vždy k dispozici v prostorách BoutiqueGYM a na oficiálním webu www.boutiquegym.cz.

Případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb nebo nedostatky v zařízení mohou Návštěvníci podat osobně recepci, nebo vedení na [email protected], případně jakémukoliv jinému zaměstnanci.

Návštěvníci jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení, případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznámit na recepci.

Společnost si vyhrazuje právo uzavřít zařízení nebo jeho část na časově omezené období za účelem provedení potřebných oprav, údržby nebo v případě realizace soukromé akce. Uzavření celého prostoru nebo části bude Společností oznámeno s dostatečným předstihem vyvěšením informace o plánovaném opatření na recepci, webu a sociálních mediích.

V Praze dne 2.4.2020